Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on kompleksne teenus, mille tulemusel püütakse saavutada toimetuleku paranemine sellise terviseolukorra juures, mis inimesel on (ei ole terviseolukorra parandamine/ravimine).

Sihtrühmad:

  • Puudega/puuet taotlevad lapsed (alla 16-a)
  • Alaealiste Komisjoni otsusega isikud (7-18-aastased)
  • Vanaduspensioni ealised puudega isikud
  • Tööealised puuduva töövõimega isikud
  • Tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed (ei tööta, ei õpi, ei ole töötuna arvel)
  • Tööealised ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue
  • Tööealised vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue

Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude sotsiaalkaitsemeetmetega.

Piirkondlike juhtumikorraldajate prognoositav asukohad on Haapsalus, Kuressaares, Jõgeval, Jõhvis, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas (6), Tartus (6), Valgas (2), Viljandis (2) ja Võrus (2)

Klient võib saada teenust:

  • Rehabilitatsiooniprogrammi alusel
  • Tegevuskava alusel – tegevuskava koostab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja
  • Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse rehabilitatsiooniasutuses

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse endiselt kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele, puude raskusastme väljaselgitamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

Sõidukulude hüvitamine:

Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada taotlus ning kuludokumendid elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele.