Kõnetest

STANDARDISEERITUD KÕNETEST

Kõne hindamiseks on erinevaid võimalusi. Vaatluse, küsimustike ja mittestandardiseeritud testide kõrval on standardiseeritud test üks kõne hindamisvahenditest, mis võimaldab anda hinnangu konkreetse lapse kõne arengule eakohase arengu normist lähtuvalt.
Standardiseeritud kõnetesti kasutades saab logopeed anda objektiivse numbrilise hinnangu, milline on uuritud lapse kõne areng eakaaslastega võrreldes ja millistes kõnevaldkondades esineb mahajäämus.

 Standardiseeritud testi kasutamine muudab kõne hindamise objektiivsemaks ja seega usaldusväärsemaks kindlate standardsete protseduuride järgimine nii testi läbiviimisel kui tulemuste skoorimisel ning võrdlusaluse olemasolu normgrupi tulemustega.
Standardiseeritud testid on objektiivsed vahendid kõne arengutaseme fikseerimiseks, kuid neist ei piisa kõneprobleemide korral sekkumiskava koostamiseks. Test on vaid üks alus, millele toetudes saab koostada teraapiaplaani või arengukava.

 5-6-aastaste laste kõne test

 Esimene standardiseeritud kõnetest Eestis jõudis kasutajateni 2013.a, test annab võimaluse otsustada, kas 5-6-aastase lapse kõne areng vastab eakohasele normile.
Testi autoriteks on logopeedia õppejõud Marika Padrik ja Merit Hallap ning logopeedid Margit Aid ja Raili Mäll. Test on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Logopeedide Ühingu koostööprojekti raames aastatel 2006-2013.

Kõnetest võimaldab:
•  Anda ülevaate konkreetse lapse kõnearengu profiilist erinevate kõnevaldkondade (hääldamine, sõnavara, grammatilised vormid, lause) kaupa.
•  Selgitada välja lapsed, kes vajavad enne kooli lisaõpet ja nõustamist sobiva arengukeskkonna osas.
•  Hinnata kakskeelsete laste täiendava keeleõppe vajadust.

Täismahus test koosneb 26 ülesandest. Testil on olemas ka lühiversioon, mis võimaldab logopeedidel kiiresti ja objektiivselt välja selgitada kas laps kuulub alakõnega laste riskirühma.

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus pakub  5-6 aastaste laste täismahus standardiseeritud kõnetesti läbiviimist tasulise teenusena.  Kõnetesti sihtrühm on eesti koduse keelega (sh kakskeelsed) lapsed vanuses 4a 7k – 6a 6k.

Testi läbiviimiseks ja tulemuste tutvustamiseks kulub 4 kohtumist (a 45 minutit) –  kolm kohtumist lapsega testi sooritamiseks ja üks kohtumine lapsevanematega testi tulemuste tutvustamiseks ja nõustamiseks lapse kõne arengu toetamise teemadel. Lisaks suulisetele selgitustele ja soovitustele saab lapsevanem testi tulemustest ka kirjaliku kokkuvõtte (numbriline ja sõnaline kõneprofiil).