Kooliettevalmistus

UNESCO programmi „Haridus kõigile” põhjal koostatud Eesti tegevuskavas on määratletud eesmärgid jälgida laste individuaalse arengu iseärasusi ning tagada kõigile lastele arengut toetavad tingimused.

Hariduses esitatakse neli põhilist õppimisviisi:
1. õppida teadmisi omandama, teadma: arendada lapse mõtlemisvõimet, omandada sügavamaid teadmisi.
2. õppida teadma, õppida õppima.
3. õppida tegutsema, tegema: tegutseda loovalt, omas keskkonnas, meeskonnas, õppida õpitut rakendama.
4. õppida koos teistega elama: arendada kaasinimeste, nende ajaloo, traditsioonide ja vaimsete väärtuste mõistmist, lahendada konflikte rahumeelselt.

Eeldatavad oskused koolieelses eas (vajuta linke):

 

3–4 aastane laps

MÄNGUOSKUSED
• Mängib koos teistega
• Jälgib lihtsaid mängu reegleid
• Keskendub tegevusele kuni 10 minutit
• Jäljendab varasemaid tegevusi
• Ehitab klotsidest valmis mõne asja
• Paneb kokku kuni 15 osalise puzzle
• Huvitub võistlusmängudest
• Teeb koostööd teiste lastega
• Jagab oma asju teistega
• Osaleb täiskasvanuga ühistegevustes
• Loob sõprussuhteid teiste lastega
• Lahendab probleeme kõne abil
• Arvestab reegleid mida juhib autoriteet
• Tahab olla mängus edukas
TUNNETUS – JA ÕPIOSKUSED
• Leiab ise tegutsemisajendi
• Ootab oma järjekorda, oskab oodata
• Tegutseb asjadega, – kujutavate sümbolitega
• Omandanud eneseväljenduseks sõnavara
• Osaleb dialoogis, kasutab info saamiseks keelt
• Jälgib lihtsaid lookesi, tegevusi pildikestel
• Eristab reaalse loo väljamõeldud loost
• Rühmitab esemeid ühe või mitme omaduse, tunnuse järgi
• Reastab suuruse järgi kuni 5 eset
• Tunneb mõningaid värve
• Kohamõisted, ees, taga, kõrval, all, peal
• Omandab uut aktiivse kogemuse, praktiliste olukordade, kõne kaudu
• Vajab oma tegevusele tagasisidet
• Tegutseb juhendamata
• Saab aru lihtsamatest mõistatustest, lugudest
• Saab aru arvumõistest, huvitub tähtedest
• Kasutab kõnes mitmust
• Voolib savist ümar – ja piklikku vormi
• Oskab kasutada kääre
• Teab oma nime, vanust, sugu
SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
• Saab aru et inimestel on erinevad tunded
• Väljendab tugevaid emotsioone, oma mina
• Kardab tundmatuid olukordi ja asju
• Enesekindlus on kõikuv, vajab turvalisust
• Algatab vestlust eri partneritega erinevatel teemadel
• Täidab igapäevaelu rutiini
• Järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid
• Väljendab verbaalselt emotsioone, soove
• Tahab olla iseseisev, ei vaja täiskasvanu tuge
• Seab endale lihtsaid eesmärke ja täidab neid
• Väärtustab oma saavutusi, vajab täiskasvanu tunnustamist
• Püüab teisi abistada ja lohutada
• Saab aru seltskonnas käitumise reeglitest
• Püüab täita kodukorra reegleid
• Saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest
• Saab hakkama enese teenindamisega (söömine, riietumine, joomine, tualett)
• Tõuseb trepist ilma vahesammuta

4-5 aastane laps

MÄNGUOSKUSED
• Osaleb erinevates mänguliikides ja loovtegevuses
• Järgib lihtsaid reegleid
• Huvitub võistlusmängudest ja tahab olla edukas
• Osaleb ühistegevustes ja teeb koostööd teiste lastega
• Tegutseb iseseisvalt, teistega koos-tegutsemisel vajab veel veidi juhendamist
• Osaliselt planeerib oma tegevust
• Keskendub tegevusele kuni 15 minutit
• Motiveerivad tegevused eakaaslastega
• Eelistab sootüübilisi mänge
• Imiteerib täiskasvanu tegevusi, rolle, kõnet
• Ehitab klotsidest mingi kindla eseme

TUNNETUS – JA ÕPIOSKUSED
• Reguleerib oma käitumist ja emotsioone täiskasvanu abiga
• Keeleline areng võimaldab saavutada kokkuleppeid ja lahendada ülesandeid
• Katsetab ja uurib erinevaid võimalusi
• Räägib esemetest ja olukordadest mis pole kohal, mis toimusid minevikus, fantaseerib
• Oskab vaadelda detaile, loob olulisi tunnuseid ja seoseid
• Eristab rühmi, oskab võrrelda, leiab ühesuguseid tunnuseid
• Ettekujutus numbritest, tähtedest, sümbolitest
• Omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu
• Joonistab lihtsaid äratuntavaid asju
• Kõne toetub mälule
• Saab aru lihtsatest piltlikest võrdlustest
• Lõikab ja kleebib lihtsaid kujundeid
• Voolib kujundeid 2 – 3 osast
• Sõrmemängude ajal liigutab sõrmi eraldi
• Loendab mehhaaniliselt kümneni
• Jutustab pildi järgi, küsimuste abil lihtsa jutukese
• Teab enamlevinud ameteid

SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
• Mõistab teiste inimeste tundeid ja mõtteid
• Väljendab oma emotsioone ja räägib nendest
• Suhtleb ja tegutseb iseseisvalt
• Suudab osaliselt vastutada oma tegevuse eest
• On tundlik teiste hinnangute suhtes
• Naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi
• Jälgib reeglite täitmist teiste poolt
• Oskab avalikus kohas käituda
• Väljendab verbaalselt lihtsaid emotsioone, soove, tahtmisi ja seisukohti
• Tahab olla iseseisev
• Saab hakkama eneseteenindamisega, (riietub, sööb, joob, kujunenud tualetiharjumuse
• Teab oma nime, vanust, sugu
• Seab endale lihtsaid eesmärke ja täidab neid
• Väärtustab oma saavutusi, vajab tunnustust
• Abistab ja lohutab teisi
• Püüab täita kodukorra reegleid
• Saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest
• Hoiab õigesti lusikat, kahvlit
• Ei vaja nina pühkimiseks meeldetuletust
• Teeb lahti ja paneb kinni nööbid, lukud, trukid
• Tuleb trepist alla vahelduvsammuga

5-6 aastane laps

MÄNGUOSKUSED
• Orienteerub erinevates mänguliikides ja loovtegevuses
• Eristab sootüübilisi mänge
• Järgib ühistegevuses reegleid, selgitab neid
• Eelistab omasoolisi mängukaaslasi, kujunenud esimesed sõprussuhted
• Suudab lühikest aega ilma täiskasvanuta rühmas mängida ja teha koostööd omal viisil
• Järgib mängudes ja tegevustes reegleid
• Jälgib reeglite täitmist, oskab seletada
• Keskendub tegevusele kuni 20 minutit
• Ehitab klotsidest erinevad esemed mis moodustavad terviku

TUNNETUS – JA ÕPIOSKUSED
• Reguleerib oma käitumist täiskasvanu abiga
• Keeleline areng võimaldab saavutada kokkuleppeid
• Konstrueerib, katsetab, uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutusi
• Räägib esemetest olukordadest mida pole kohal, fantaseerib
• Eristab rühmi, oskab võrrelda, üldistada
• Ettekujutus tähtedest, numbritest, sümbolitest
• Omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu
• Kasutab teadmiste omandamisel lihtsamaid meeldejätmise viise (mälustrateegiaid)
• Plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke, lõpetab tegevused
• Kasutab kõnet info saamiseks, oskab vestluses oodata oma järjekorda
• Kasutab sidusat kõnet, teadvustab kordamise vajadust
• Osaleb aktiivselt käelistes ja loovtegevustes
• Saab aru asjade suhetest, omadustest ning ajalis-ruumilisest järjestusest
• Annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust
• Kirjutab õigesti üksikuid lihtsaid sõnu joonistähtedega, (oma nime)
• Kasutab järgarve kuni viienda määramiseni
• Kasutab võrdlemisel rohkem, vähem, võrdselt, ühepalju
• Kasutab iseseisvalt erinevaid kunstivahendeid ja oskab neid käsitleda
• Oskab anda hinnangut oma töödele ja tegevustele

SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
• Mõistab teiste inimeste tundeid ja mõtteid
• Väljendab oma emotsioone ja räägib nendest
• Suhtleb ja tegutseb iseseisvalt
• Suudab vastutada oma tegevuse eest
• On tundlik teiste hinnangute suhtes
• Naudib rühma kuulumist, teeb teistege koostööd, jagab, vahetab, teeb kokkuleppeid
• Aktsepteerib reegleid, kõne areng võimaldab arusaamatusi lahendada verbaalselt
• Oskab avalikus kohas käituda, teab mida tohib ja mida mitte
• Seab endale eesmärke ja täidab neid
• Tegevuses orienteeritud tunnustusele
• Järgib sotsiaalset rutiini
• Oskab käsitleda lusikat, kahvlit, sööb puhtalt

MUUSIKALISED OSKUSED
• Laulab rühmaga ühtses tempos
• Laulab peast õpitud lastelaule
• Meeldib esitada laule teistele
• Suudab kuulata laulu ja muusikapala
• Tunneb kuulmise järgi õpitud laule
• Mängib lihtsamaid rütmipille, tajudes rütmi
• Osaleb laulumängudes
• Väljendab lihtsamaid rütmilisi liikumisi (kõnd, jooks, hüppamine)
• Tantsudes jäljendab lihtsamaid elemente

FÜÜSILISED OSKUSED
• Sooritab harjutusi vastavalt õpetaja korraldusele ja sõnalisele seletusele
• Hoiab oma koha erinevas rivistuses (kolonn, ring, viirg)
• Suudab sooritada silma ja käe koostööd nõudvaid harjutusi vahenditega
• Pingutab end rühmategevustes ühise eesmärgi nimel
• Suudab mängida kuni 4 reegliga mänge
• Orienteerub ajas ja liikumisel
• Suudab võistlusmängus kaotada
• Seisab toeta ühel jalal
• Põrgatab ja püüab palli
• Kõnnib pingil, säilitades tasakaalu

6-7 aastane laps

MÄNGUOSKUSED
• Osaleb erinevates mänguliikides, järgib reegleid, oskab teistele seletada
• Eelistab omasoolisi mängukaaslasi, kujunenud sõbrad
• Keskendub tegevusele kuni 30minutit
• Suudab oma emotsioone ja käitumist kontrollida, oskab arvestada teistega
• Suudab tegutseda iseseisvalt, sõltub vähe vanematest, õpetajast
• Algatab ise mänge ja tegevusi
• Meisterdab keerulisi legost kujundeid

TUNNETUS – JA ÕPIOSKUSED
• Plaanib igapäevategevusi, seab eesmärke
• Tegutseb sihipäraselt ning lõpetab alustatu
• Reguleerib oma emotsioone ja käitumist
• Suudab keskenduda korraga mitmele tegevusele
• Liigitab ning tajub esemeid ja sündmusi tervikuna, saab aru seostest
• Kasutab suhtlemisel arutlevat dialoogi
• Huvitub sotsiaalsetest suhetest
• Tajub mälu mahtu, kordab teadlikult õpitavat
• Jutustab pildiseeria järgi ladusa jutukese
• Kasutab kõnes liitlauseid
• Tunneb tähti ja veerib 1 – 2 silbilisi sõnu
• Kirjutab joonistähtedega 1 – 2 silbilisi sõnu
• Teab peast luuletusi ja laule
• Kasutab kõnes kõiki käänd- ja pöördvorme
• Häälib etteöeldud sõnas õigesti kõik häälikud
• Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu
• Liidab ja lahutab 5 piires, tunneb märke +,-,=
• Tunneb erinevaid matemaatilisi kujundeid
• Nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu
• Oskab öelda kellaaega täistundides
• Eristab kasutatavaid raha – mõõtühikuid
• Väljendab kunstis meeleolusid, fantaasiaid
• Kirjeldab kunstiteoseid, värve, meeleolu
• Kujunenud ilumeel
• Nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid
• Selgitab erinevaid ilmastikunähtusi

SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
• Mõistab teiste tundeid ja mitteverbaalseid väljendusi
• Püüab kõigega hakkama saada, on tundlik teiste hinnangute suhtes, õpib vigadest
• Hoolib väiksematest, osutab abi
• Loob sõprussuhteid olenemata soost
• Järgib rühmareegleid, arvestab vajadusi
• Talub muutusi ja vanematest eemalolekut
• Arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle
• Teeb vahet heal ja halval, nii endal kui teistel
• Järgib isikliku hügieeninõudeid
• Julgeb keelduda kui tegevus kujutab ohtu
• Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju keskkonnale
• Teab kuidas tänaval ohutult liigelda jala, jalgrattaga
• Kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul
• Oskab siduda paelu
• Oskab käsitleda nuga, kahvlit

MUUSIKALISED OSKUSED 6 – 7 aastaselt
• Laulab ilmekalt, vaba hääle ja hingamisega
• Laulab eakohaseid rahva – lastelaule
• Suudab laulda rühmas
• Tahab esineda üksi
• Suudab laulu kuulata ja iseloomustada
• Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu
• Mängib erinevaid rütmipille
• Liigub vabalt vastavalt muusika meeleolule
• Väljendab loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu
• Tantsib sünkroonis teistega

FÜÜSILISED OSKUSED 6 – 7 aastaselt
• Keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks
• Sooritab põhiliikumisi pingevabalt
• Sooritab meeleldi erinevaid harjutusi
• Säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel
• Sooritab üheaegselt kaaslasega rütmiliigutusi
• Kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud)
• Peab kinni reeglitest, oskab kaotada
• Mängib sportlike mänge (korvpall, jalgpall)
• Kõnnib poomil, säilitades tasakaalu
• Tegutsemisel peab kinni ohutusreeglitest