Õpiabi

Õpiabi eesmärk on toetada pikaajaliste või püsivate spetsiifiliste (õpivilumuste hälbed, motoorika ning segatüüpi arenguhälbed, nägemis- ja kuulmishälbed) õpiraskustega 1-9 klassi õpilasi, kes vaatamata esimese tasandi toetussüsteemile ei suuda täita õppekava nõudeid ja vajavad õpioskuste ja harjumuste kujundamiseks abi, et saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele lähedasi õpitulemusi.

_MG_2451

Hariduslike erivajadustega õpilaseks (HEV) loetakse õpilast, kelle individuaalne eripära käitumises ja/või õppimises põhjustab olulisi raskusi töötamaks koos oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis ja õpetaja poolt vastavale klassile koostatud töökava alusel.

HEV on ka õpilased, kes küll suudavad koos klassikaaslastega õppida ja samas ruumis viibida, kuid samale tulemusele jõudmiseks vajavad täiendavat aega ja juhendamist õpetajate poolt.

Tugimeetmed on suunatud

  • andekatele,
  • õpiraskustega,
  • käitumisprobleemidega,
  • tervisehäiretega,
  • pikemaajaliselt õpikeskkonnast eemal viibinud õpilastele.

HEV märkamise ja väljaselgitamise algatamise aluseks on õpilase hinded või õpilase käitumine. Klassijuhataja, aineõpetaja ja/või lapsevanem märkavad õpilast, kellel on tekkinud õpiraskused ühes või mitmes erinevas aines või käitumisprobleem(id).