Psühholoogilised testid

Meie keskuses kasutame järgmisi psühholoogilisi teste:

Koolieeliku vaimse arengu hindamine (J. Strebeleva järgi)

Mõõdab ja kirjeldab: lapse reaalset,  potentsiaalset ja tuleviku arengutsooni, õpetatavust, suhtumist oma tegevusse ja resultaati, kooliküpsust.

Sihtgrupp: keskmisel arengutasemel olevad 0-7a. lapsed

PEP-R

Mõõdab ja kirjeldab: väikelaste ja koolieelikute arengutaset (arengu- ja käitumisskaalade täitmine;  psühholoogilis-pedagoogiliste profiili koostamine õpetuse planeerimise alusena)

Sihtgrupp: lapsed vanuseni kuni 7 aastat

NEPSY II (A Developmental Neuropsychological Assesment)

Mõõdab ja kirjeldab: laste neurokognitiivset arengut   viies erinevas kognitiivsete võimete blokis (tähelepanu ja täidesaatvad funktsioonid, keelelised võimed, sensomotoorsed võimed, visuaal-ruumilised võimed ning mälu ja õppimine) ning sotsiaalse taju valdkonnas lapse nõrkade külgede väljaselgitamiseks.

Sihtgrupp: 3– 16 aastased lapsed

LOTCA (Loewenstein Therapy Cognitive Assesment)

Mõõdab ja kirjeldab:  kognitiivset tegevusvõimet neljas valdkonnas (ruumitaju, motoorsed tegevused, visuaalmotoorsed tegevused, mõtlemine, tähelepanu ja keskendumine) igapäevaelu kognitiivse pädevuse parendamiseks ja toetamiseks

Sihtgrupp: lapsed (6-12 a.), täiskasvanud

CERAD (Consortium to Establish Registry for Alzheimer’s Disease)

Mõõdab ja kirjeldab: verbaalse materjali meeldejätmist ja meelespidamist, visuaalse materjali meelespidamist, verbaalseid oskusi, varem omandatud materjali kujutamist, tegevuse läbimõelduse taset ja sujuvust, üldhinnangut funktsionaalse taseme alanemisele – mäluhäirete ja algava dementsuse väljaselgitamiseks (algava Alzheimeri haiguse tuvastamiseks).

Sihtgrupp: täiskasvanud

CMPS – isiksuse motivatsiooni ja suundumuse test.

Mõõdab ja kirjeldab: saavutusvajadust; vajadust töötada sõbralikus töökollektiivis; agressiivsust; enesekaitset; süütunnet tegemata jäetu või vigade suhtes; domineerimisvajadust (soovi teisi suunata, juhtida); enesenäitamise soovi (soovi olla teiste tähelepanu keskmes); sõltumatust; abistamisvajadust (soovi teisi aidata, toetada); korraarmastust (pedantsust); toetumisvajadust (soovi saada teistelt tuge, abi), hindamaks isiksuse motivatsiooni tööeluga toimetulekuks.

Sihtgrupp: täiskasvanud

Töötaja rolli intervjuu(WRI – Worker Role Interview).

Mõõdab ja kirjeldab:  motivatsiooni, väärtuseid, huvisid, rolle, harjumusi ja keskkonda (töökeskkonna, perekonna ning sõprade/tuttavate tajumine), hindamaks, kuivõrd klient väärtustab tööd ja töötamist, kuidas mõtleb oma tööelust tulevikus ning kuidas terviseprobleemid on mõjutanud kogu tema elu.

Sihtgrupp: tööealised täiskasvanud