Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

NB!
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamisotsuse lõppemine tähendab inimese (lapse) jaoks teenuse(perioodi) lõppemist. Väga paljud suunamisotsused lõpevad 31.12.2017 ning suunamisotsuseid automaatselt ei pikendata.

Kui inimese teenusevajadus on jätkuv, siis tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE EEST TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI POOLT ÜLEVÕTMISE TAOTLUS.

Soovitav on taotlus esitada peale viimase teenuse toimumist, kuna uue avalduse menetlemisperioodil eelmise suunamiskirja alusel teenustel käia ei ole võimalik.

Alates 1.09.2017 rakendame telefoninumbreid alljärgnevalt. Palume helistada vastavalt teemale.

Telefonid:
Administraatorid : 6544 840
Rehabilitatsiooni koordinaator / sotsiaaltöötaja: 6547 474 (vastab E,T ja N).
Terviseklubi/bassein: 6565 353
Tööalane rehabilitatsioon: 6564 396
Tasulised teenused:  6564 396
Teenusest loobumine: 6565 353

Adeli Rehabilitatsioonikeskus loodi 2013 aastal eesmärgiga  pakkuda  tõenduspõhist  ja kompleksset  taastusravi  ja rehabilitatsiooniprogramme insuldi, pea-ja seljaajutraumade järgselt, Sclerosis multiplex ja Parkinsoni haigetele, ortopeediliste probleemide esinemisel, PCI  diagnoosiga lastele, kõne  arenguhäire ja käitumishäiretega  lastele.

Asutuse  üheks  prioriteediks on tervise edendamine  toetamaks imikute psühhomotoorset arengut  ja täiskasvanute elukvaliteeti  (tervislikud eluviisid, liikumisharjumuste kujundamine, valuravi).

NB!

Me koostame rehabilitatsiooniplaane ainult oma püsiklientidele.  Uutele tulijatele rehabilitatsiooniplaanide koostamist ei toimu.

Logopeediteenust osutame:

  1.  Adeli eriarstide suunamisel Haigekassa lepingu alt või perearsti suunamisel  teraapiafondi raames.
  2. Tasulise teenusena aegade olemasolul ilma piiranguteta.
  3. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames logopeedi aegade olemasolul  mitte enam  kui üks protseduur nädalas perenõustmisena. (v.a. Diana Arenduskeskuse päevahoius viibivatele raske ja sügava puudega  lastele).

Adeli Rehabilitatsioonikeskuse üheks 2017 prioriteediks on teenuste struktuuri muutmine, selleks on tööalase rehabilitatsiooni ning tasuliste teenuste mahu oluline kasvatamine.

Alates maikuust suurendame igakuiselt tasuliste teenuste osakaalu. Esimeses järjekorras avatakse praegusest enam tasulisi aegu järgmised erialadel:

  • Logopeedid (eesti ja vene keel);
  • Eripedagoogid (eesti keel);

Järgnevatel perioodidel lisanduvad neile ka teised teenuseliigid.

Spetsialistide graafikute avamisel reserveeritakse esmajärjekorras tasuliste  ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ajad. Graafikute paremaks planeerimiseks soovime varakult infot tasuliste aegade broneerimise soovist aadressil teenused@adeli.ee .

Tasulised teenused ja tööalase rehabilitatsiooni teenused kokku peavad aasta lõpuks moodustama vähemalt 1/3 teenuste mahust. Haigekassa teenuste üldmaht jääb samaks, tema osakaal kahaneb koguteenustesse . Eelpool nimetatud teenuste kasv kavandatakse eelkõige sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste mahu vähendamise arvelt, suunates spetsialistide ressurssi enam teistele teenustele. Nimetatud sammu põhjuseks on riiklikult kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste madalad hinnad, mille alusel selle teenuse osutamine endises mahus ei ole majanduslikult võimalik.

   

 

Adeli Facebook
facebook